Eyeballing Denis Donaldson Kill Zone moved to:

http://eyeball-series.org/denis/denis-kill.htm